Oprichting

KVS is opgericht in februari 1927. De club begon als korfbalvereniging, maar na enkele jaren kon je behalve korfbal ook andere sporten beoefenen.

tHokjeHet Cas van Dijkpark

Bij de “Kontakt Vereniging Scheveningen” kon onder andere ook gezwommen, gewandeld en getennist worden. In oorlogstijd besloot men al deze verenigingen te verzelfstandigen, waardoor de Christelijke Korfbal Vereniging Scheveningen een feit was.

Prestaties

Sinds de groei van de vereniging in de jaren ’80 werd KVS 1 regelmatig kampioen in de overgangsklasse, zowel in de zaal als op het veld. Vaak degradeerde de ploeg alleen ook weer uit de hoofdklasse, waardoor KVS ook wel eens het Volendam van het korfbal werd genoemd. Aan het eind van de jaren ’80 werd er een initiatiefgroep in het leven geroepen die moest gaan zorgen voor een beleidsplan voor KVS. Dit zogeheten “Plan 2000” had als doelstelling dat KVS in het jaar 2000 een stabiele hoofdklasser moest zijn. In de jaren ’90 ging men aan de slag met het nieuwe beleidsplan en in 1993 werd Hans Heemskerk trainer/coach van KVS 1, nadat hij al een tijd actief was als jeugd coördinator bij KVS. Onder leiding van Heemskerk bereikte KVS 1 in 1995 het eerste hoogtepunt door het behalen van de halve finale in de veldcompetitie. Het jonge KVS-team verloor deze halve finale van PKC, maar KVS was wel op de kaart gezet.

In maart 2007 promoveerde KVS 1 onder leiding van Frits Broers voor het eerst naar de Korfbal League, de competitie waarin alleen de beste 10 ploegen van Nederland mogen acteren. Het Korfbal League-avontuur duurde slechts één seizoen, maar het jaar erop was de ploeg onder leiding van oud-speler Riko Kruit heel dicht bij een terugkeer op het hoogste niveau. In de hoofdklassefinale werd KVS 1 echter na verlenging verslagen door OVVO uit Maarssen.

MG_0059-e1398362997534

Het jaar daarop was het wel raak. Opnieuw onder leiding van Kruit wist men dit keer de finale te winnen van DVO uit Bennekom in een zinderende wedstrijd. In het seizoen 2010/2011 bewees KVS in de Korfballeague verder te zijn dan twee jaar eerder, maar men kon zich niet handhaven. In de seizoenen daarna knokte KVS 1 daarom opnieuw voor promotie naar de hoogste klasse in het zaalkorfbal. Onder leiding van Marrien Ekelmans heeft KVS in 2014 opnieuw de Korfbal League bereikt, nadat het een jaar eerder werd uitgeschakeld in de kruisfinales door DOS’46.

KVS is begonnen met spelen op het strand en even later bij de watertoren in de duinen. Mede door de oorlog moest men door de jaren heen meerdere malen wisselen van speellocatie. Sinds de jaren ’50 speelt KVS in het Westbroekpark. Het gedeelte van het park dat aan de Cremerweg ligt, is sinds de opening van het kunstgrasveld in 1997 vernoemd naar erelid en oud-voorzitter Cas van Dijk.

Jeugd

Het topsportbeleid, dat in de jaren ’90 werd ingevoerd, leidde ertoe dat in 1993 het eerste nationaal kampioenschap bij de jeugd werd behaald. In de jaren die volgden won de KVS-jeugd meerdere malen een N.K. Ook de A-junioren hebben inmiddels enkele keren kans gemaakt op eremetaal, maar visten even zo vaak net achter het net door de finale of halve finale te verliezen. KVS 2 werd in het seizoen 2009/2010 veldkampioen voor reserveteams, nadat een jaar eerder de finale was verloren.

Activiteiten

Naast het sportieve element op de club KVS zorgt men ook voor talloze andere activiteiten. Zo is er voor de jeugd tot 16 jaar ieder jaar het KVS-jeugdkamp, waar ongeveer 70 jongeren aan deelnemen. Daarnaast worden er bijvoorbeeld spelletjesavonden, spooktochten en bingo-avonden georganiseerd voor de jeugd. Voor de wat ouderen is er ook genoeg te doen op KVS. Denk hierbij aan de 16+ Feesten, dartavonden, pokeravonden en barbecue-avonden voor de gehele vereniging. Daarnaast wordt ieder jaar de familiedag georganiseerd, waarbij ouders van spelende kinderen en oud-spelers hun kunsten kunnen vertonen.
Ook een groot evenement op KVS is de Haringbokaal, waar de KVS Recreanten in actie komen. Op dit toernooi komen recreanten vanuit het hele land af!

Gedragsregels

Iedereen die is betrokken bij KVS, zij het als speler, coach, scheidsrechter, beheerder, ouder, toeschouwer, vrijwilliger of bezoeker wordt verwacht de kernwaarden van onze vereniging hoog te houden.

 • Samen voor respect, plezier en sportiviteit.
 • We zijn een vereniging; iedereen telt mee en helpt mee.
 • Een veilige, gezellige en plezierige omgeving staat centraal, ook online.
 • We hebben respect voor elkaar, elkaars eigendommen en onze omgeving.
 • Win met sportiviteit, verlies met waardigheid.
 • Sociale media dragen bij aan een positief imago van de vereniging.
 • Weiger pestgedrag, racisme, geweld, overmatig alcohol gebruik en drugs
 • Geniet van het spel en onze mooie vereniging!

Vertrouwenspersoon

Adrie van Arkel
0643867332
adrietoetarkel@gmail.com

Privacy

KVS/Maritiem hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden. In onderstaande Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. KVS/Maritiem houdt zich in alle gevallen aan de geldende wet- en regelgeving, in dit geval de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • Je persoonsgegevens beperkt verwerken, tot enkel de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Je uitdrukkelijke toestemming vragen wanneer wij jouw persoonsgegevens met een bepaald doel willen verwerken;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Je persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als KVS/Maritiem zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemene zin, vragen hebt kun je contact opnemen met Sander van Houten.

Privacy policy (AVG)

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van de leden van KVS/Maritiem worden door KVS/Maritiem verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het beoefenen van korfbal (bv. opstellingen op de site)
 • Ledenadministratie;
 • Contributieheffing;
 • Informatieverstrekking rondom de organisatie van korfbal;
 • Uitnodigingen voor bijeenkomsten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijfformulier.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) heeft KVS/Maritiem in het verleden de volgende persoonsgegevens van je gevraagd of kan het de volgende gegevens van jou vragen:

 • Naam (voornaam; tussenvoegsel, achternaam);
 • Adres, postcode en woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Lidmaatschapsnummer;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum.

Jouw persoonsgegevens worden door KVS/Maritiem opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) :

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van KVS/Maritiem;
 • Het verzorgen van de administratie voor het KNKV.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

KVS/Maritiem bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens KVS/Maritiem van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Alle personen die toegang tot jouw persoonsgegevens hebben zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Je hebt altijd het recht om eerder gegeven toestemming, om persoonsgegevens te verwerken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt dan altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

KVS/Maritiem
Sander van Houten
Sander.vanhouten11@gmail.com
06-28025903